Fit Tawastian HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Päivitetty: 21.6.2021

 1. Rekisterinpitäjä

  Fit Tawastia (y-tunnus: 2882759-5)
   
 2. Rekisterin nimi

  Fit Tawastian asiakasrekisteri
   
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fit Tawastian asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi ja viestintä.
   
 4. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: yritys, kontaktihenkilön nimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot sekä tietoa asiakkuudesta.
   
 5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteri on koostettu Fit Tawastian asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä tai henkilö on itse luovuttanut tietonsa Fit Tawastian käyttöön.
   
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Fit Tawastia voi luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille, joita Fit Tawastia käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen (esim. markkinointi). Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin Fit Tawastian osoittamien tehtävien suorittamiseen. 

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.
   
 7. Tarkastus- ja kielto-oikeus

  Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainonnassa.

  Kaikissa tietosuojaa tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Fit Tawastiaan (tawastia@ole.fit)
   
 8. Henkilötietojen käsittely

  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.
   
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Fit Tawastian tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
   
 10. Rekisterin päivitys ja muutokset

  Fit Tawastialla on oikeus muuttaa tai päivittää tietosuojaselostetta milloin tahansa. Muutospäivä on ilmoitettu tämän sivun ylälaidassa. Luethan tietosuojaselosteemme uudelleen säännöllisin väliajoin! 

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Tawastia ()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Virpi Lindroos
0503312881
tawastia@ole.fit

Henkilörekisterin nimi

Fit Tawastia asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Tawastia
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tawastia@ole.fit

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.